Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
• Właścicielem strony internetowej www.rowerasy.pl oraz administratoremi danych osobowych jest Piotr Grajzer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

PIGRA Piotr Grajzer, NIP 8841035449, REGON 021985175, z siedzibą w 58-100 Świdnica, ul. Lelewela 5/4

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dane osobowe
• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
• Dane osobowe są pozyskiwane podczas składanie zamówienia w sklepie.
• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, o ile wyraził na to zgodę.
• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: serwis.rowerasy@gmail.com
• Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

• Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem